Race 10 Data Report

Race 10

July 12, 2014

Online Report

Heat 1 1/10 Electric Short Course 4WD

 

Pos 

Nr 

Driver

Rnd 

Absoluttime

Besttime

Mediumtime

StDev

               

Reneau William

2:34:37.956

0.000

34:37.956

0.000

goodson chuck

2:34:38.944

0.000

34:38.944

0.000

goodson curt

2:34:57.034

0.000

34:57.034

0.000

mitchum Robert

2:35:43.364

0.000

35:43.364

0.000

reynolds aaro n

2:36:01.355

0.000

36:01.355

0.000

elmer elmer

0:00.000

0.000

0.000

0.000

 

Laptimes

 

# Nr. 

Reneau William 

goodson chuck 

goodson curt 

mitchum Robert 

reynolds aaro n 

elmer elmer 

  

  

  

  

                     

33:57.943 

34:02.598 

34:02.629 

33:57.541 

33:57.437 

  

  

  

  

  

40.013 

36.346 

54.405 

1:45.823 

02:03.918 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Online Report

Heat 1 1/8 Electric Truggy

 

Pos 

Nr 

Driver

Rnd 

Absoluttime

Besttime

Mediumtime

StDev

               

caldwell craig

12 

5:58.711

28.500

30.462

2.728

18005/0

11 

5:11.735

28.125

30.246

3.106

mcgraw don

11 

6:03.399

30.487

35.108

7.647

caldwell adam

6:16.583

37.930

45.433

12.814

brazeal frank

5:57.271

30.703

49.654

24.742

stanley allen

5:17.601

43.428

1:17.013

25.327

vanderwater justin

1:58.137

33.226

35.102

11.286

 

Laptimes

 

# Nr. 

caldwell craig 

18005/0 

mcgraw don 

caldwell adam 

brazeal frank 

stanley allen 

vanderwater justin 

  

  

  

                     

23.625 

09.269 

12.313 

13.114 

09.687 

09.546 

12.830 

  

  

  

28.881 

28.502 

31.336 

50.320 

31.266 

1:44.598 

34.482 

  

  

  

30.125 

37.481 

34.715 

59.866 

31.543 

43.428 

37.599 

  

  

  

28.741 

29.159 

30.487 

37.930 

1:06.672 

1:17.052 

33.226 

  

  

  

28.500 

28.125 

35.858 

38.849 

31.152 

1:22.977 

  

  

  

  

28.971 

28.326 

33.296 

44.453 

1:32.176 

  

  

  

  

  

34.061 

28.353 

37.366 

49.564 

30.703 

  

  

  

  

  

34.125 

30.079 

33.825 

40.859 

1:04.072 

  

  

  

  

  

30.176 

34.228 

35.811 

41.628 

  

  

  

  

  

  

10 

30.172 

29.209 

35.186 

  

  

  

  

  

  

  

11 

30.049 

29.004 

43.206 

  

  

  

  

  

  

  

12 

31.285 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Online Report

Heat 1 Electric Short course 1/10 2WD

 

Pos 

Nr 

Driver

Rnd 

Absoluttime

Besttime

Mediumtime

StDev

               

chambers cody

23:18.113

0.000

0.000

0.000

reynolds aaro n

23:18.752

0.000

0.000

0.000

Reneau William

23:21.175

0.000

0.000

0.000

mitchum bryson

23:22.832

0.000

0.000

0.000

stanley allen

23:27.121

0.000

0.000

0.000

goodson curt

23:27.887

0.000

0.000

0.000

goodson chuck

23:30.408

0.000

0.000

0.000

 

Laptimes

 

# Nr. 

chambers cody 

reynolds aaro n 

Reneau William 

mitchum bryson 

stanley allen 

goodson curt 

goodson chuck 

  

  

  

                     

23:18.113 

23:18.752 

23:21.175 

23:22.832 

23:27.121 

23:27.887 

23:30.408 

  

  

  

 

 

Online Report

A Main Nitro REVO Class

 

Pos 

Nr 

Driver

Rnd 

Absoluttime

Besttime

Mediumtime

StDev

               

cooksey bobby

12 

9:59.535

30.474

43.247

11.906

goodson chuck

6:34.343

32.233

49.050

7.924

mcgraw don

0:36.590

36.546

36.546

0.000

 

Laptimes

 

# Nr. 

cooksey bobby 

goodson chuck 

mcgraw don 

  

  

  

  

  

  

  

                     

02:03.817 

01.940 

00.044 

  

  

  

  

  

  

  

30.883 

35.385 

36.546 

  

  

  

  

  

  

  

30.474 

34.757 

  

  

  

  

  

  

  

  

31.400 

33.563 

  

  

  

  

  

  

  

  

34.963 

34.375 

  

  

  

  

  

  

  

  

1:06.498 

32.309 

  

  

  

  

  

  

  

  

53.415 

02:36.989 

  

  

  

  

  

  

  

  

1:34.175 

32.233 

  

  

  

  

  

  

  

  

31.579 

32.792 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

31.525 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

30.956 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

39.850 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Online Report

A Main Electric Short Course 1/10 4WD

 

Pos 

Nr 

Driver

Rnd 

Absoluttime

Besttime

Mediumtime

StDev

               

Reneau William

10 

5:50.514

32.223

38.598

12.941

goodson curt

6:11.704

36.097

45.947

8.938

reynolds aaro n

5:29.918

33.921

54.401

13.806

goodson chuck

0:39.518

36.632

36.632

0.000

mitchum Robert

0:00.000

0.000

0.000

0.000

 

Laptimes

 

# Nr. 

Reneau William 

goodson curt 

reynolds aaro n 

goodson chuck 

mitchum Robert 

  

  

  

  

  

                     

03.126 

04.128 

03.507 

02.886 

  

  

  

  

  

  

1:12.943 

45.009 

39.737 

36.632 

  

  

  

  

  

  

35.348 

1:02.223 

33.921 

  

  

  

  

  

  

  

35.985 

39.223 

34.795 

  

  

  

  

  

  

  

33.853 

51.463 

1:07.606 

  

  

  

  

  

  

  

32.784 

36.209 

1:55.124 

  

  

  

  

  

  

  

34.940 

51.033 

35.228 

  

  

  

  

  

  

  

32.223 

46.319 

  

  

  

  

  

  

  

  

33.828 

36.097 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

35.484 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Online Report

A Main 1/8 Electric Truggy

 

Pos 

Nr 

Driver

Rnd 

Absoluttime

Besttime

Mediumtime

StDev

               

caldwell craig

13 

6:18.425

29.191

31.318

1.750

mcgraw don

10 

5:54.235

30.118

38.871

10.083

brazeal frank

10 

6:02.087

32.523

39.589

5.393

caldwell adam

6:00.947

37.312

50.909

5.332

vanderwater justin

3:07.905

32.424

36.187

6.070

stanley allen

3:42.840

37.475

42.459

13.577

cooksey bobby

0:00.000

0.000

0.000

0.000

 

Laptimes

 

# Nr. 

caldwell craig 

mcgraw don 

brazeal frank 

caldwell adam 

vanderwater justin 

stanley allen 

cooksey bobby 

  

  

  

                     

02.605 

04.390 

05.785 

04.582 

06.968 

10.543 

  

  

  

  

30.019 

38.786 

46.143 

44.793 

46.936 

44.831 

  

  

  

  

29.462 

30.118 

38.279 

1:52.440 

32.424 

40.916 

  

  

  

  

29.191 

33.937 

47.334 

38.548 

34.020 

37.475 

  

  

  

  

30.216 

36.838 

32.523 

44.273 

34.616 

40.573 

  

  

  

  

33.855 

35.503 

34.765 

37.312 

32.941 

48.502 

  

  

  

  

31.416 

36.909 

41.039 

39.337 

  

  

  

  

  

  

34.793 

40.400 

44.517 

39.662 

  

  

  

  

  

  

32.801 

32.890 

36.380 

  

  

  

  

  

  

  

10 

31.887 

1:04.464 

35.322 

  

  

  

  

  

  

  

11 

30.613 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

30.179 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

31.388 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Online Report

A Main 1/10 Electric Short Course 2 WD

 

Pos 

Nr 

Driver

Rnd 

Absoluttime

Besttime

Mediumtime

StDev

               

goodson chuck

11 

6:04.281

33.697

35.942

1.547

Reneau William

10 

5:52.653

36.626

38.577

1.391

goodson curt

4:41.448

46.480

54.548

6.219

stanley allen

4:50.388

42.327

1:08.775

12.060

reynolds aaro n

5:38.503

41.522

1:13.956

31.683

mitchum bryson

4:25.683

3:16.551

3:16.551

1:01.829

 

Laptimes

 

# Nr. 

goodson chuck 

Reneau William 

goodson curt 

stanley allen 

reynolds aaro n 

mitchum bryson 

  

  

  

  

                     

04.856 

05.459 

08.706 

15.285 

1:56.633 

1:09.132 

  

  

  

  

38.292 

37.517 

50.230 

1:12.711 

1:35.987 

03:16.551 

  

  

  

  

38.584 

40.951 

55.064 

1:48.487 

1:24.361 

  

  

  

  

  

35.965 

37.271 

1:00.830 

51.578 

41.522 

  

  

  

  

  

34.647 

38.696 

46.480 

42.327 

  

  

  

  

  

  

36.429 

38.299 

1:00.138 

  

  

  

  

  

  

  

36.298 

36.626 

  

  

  

  

  

  

  

  

35.321 

38.337 

  

  

  

  

  

  

  

  

34.824 

39.349 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

35.368 

40.148 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

33.697 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Online Report

 

Pos 

Nr 

Driver

Rnd 

Absoluttime

Besttime

Mediumtime

StDev

               

caldwell craig

12 

6:01.689

29.877

32.605

2.505

Reneau William

11 

5:58.900

33.568

35.318

1.189

mcgraw don

10 

6:11.867

31.843

40.884

8.648

caldwell adam

6:05.701

36.407

1:00.391

21.428

goodson chuck

4:40.387

30.435

1:09.269

13.345

reynolds aaro n

4:37.555

1:00.116

1:31.513

40.160

mitchum bryson

1:19.072

1:07.336

1:07.336

39.315

 

Laptimes

 

# Nr. 

caldwell craig 

Reneau William 

mcgraw don 

caldwell adam 

goodson chuck 

reynolds aaro n 

mitchum bryson 

  

  

  

                     

03.026 

05.720 

03.907 

03.355 

03.309 

03.016 

11.736 

  

  

  

35.305 

35.741 

41.676 

1:17.849 

31.599 

1:17.656 

1:07.336 

  

  

  

31.311 

33.954 

34.916 

55.696 

30.435 

1:00.116 

  

  

  

  

29.877 

36.114 

54.648 

1:33.333 

03:04.530 

02:16.767 

  

  

  

  

37.728 

34.531 

42.637 

43.501 

30.514 

  

  

  

  

  

31.628 

35.117 

46.526 

55.560 

  

  

  

  

  

  

31.502 

37.081 

32.087 

36.407 

  

  

  

  

  

  

30.954 

34.320 

51.220 

  

  

  

  

  

  

  

31.821 

36.363 

32.407 

  

  

  

  

  

  

  

10 

31.338 

36.391 

31.843 

  

  

  

  

  

  

  

11 

35.946 

33.568 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

31.253 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Racing Points Matrix

Latest Events

No events

NewsletterLatest Forum Posts

  • No posts to display.